Геотермални Сондажи и Отопление

От основаването си през 1971г. до настоящия момент основната дейност на Газстроймонтаж е свързана със строителството и монтажа на тръбопроводи с различна сложност.

От 2001г. Газстроймонтаж АД активно участва в изпълнението на различни проекти, свързани с вертикално и хоризонтално сондиране с различни параметри и сложност – проекти за укрепване на изкопи на сгради и стабилизиране на земни маси, укрепване на свлачища. Възложители са различни министерства, държавни учреждения и частни инвеститори.

През 2008г. Газстроймонтаж АД закупи нова специализирана пробивна машина за изпълнение на геотермални сондажи модел HÜTTE TKB605, с която можем да изпълняваме геотермален сондаж – дълбоко сондиране до 200м. По този начин, Газстроймонтаж се стреми да откликне на новите потребности и повишените изисквания в сферата на енергийните възобновяеми източници и да предложи тази нова за българския пазар услуга – изпълнение на геотермални сондажи и отопление. При реализирането на тази дейност Газстроймонтаж комбинира и използва натрупаният опит в проекти за монтаж на тръби и в такива за изпълнение на хоризонтални и вертикални сондажи. 
  (Геотермално отопление PDF)


Печат

tuf
tuf2
ser3