История

Началото на газовата индустрия в България се поставя през 1963 година с откриване на газовото находище в Чирен, Северозападна България.

Географското положение на България осигурява най-краткия възможен път на руския газ към потребителите в Южна и Югоизточна Европа, което създава благоприятни условия за развитието на вътрешна газоразпределителна мрежа и присъединяване на страната към Европейската енергийна система.

В съответствие с държавната стратегия България да се превърне в енергиен център на Балканите през 1971г. е основано държавното специализирано строително предприятие Газстроймонтаж със следните цели:

 

  • изграждане на националната газопреносна мрежа – вътрешният пръстен, по който се пренася газ за нуждите на България;
  • изграждане на газопреносната система на територията на страната, транзитираща природен газ от Русия към страните от Балканския регион – Турция, Гърция и Македония;
  • изграждане на всички съоръжения, свързани с газопреносната мрежа;
  • изграждане на петролопроводи, водопроводи, топлопроводи, продуктопроводи и свързаните съоръжения.


От 2002 година Газстроймонтаж е 100% частно акционерно дружество. Натрупаният през годините богат професионален опит в тръбопроводното строителство и управленската стратегия на новото фирмено ръководство направиха възможно успешното реализиране на Газстроймонтаж в нови дейности в областта на общото строителство, като:

 

  • Укрепване на свлачищни райони и укрепване на изкопи на сгради
  • Изграждане на пречиствателни станции, водоснабдяване и канализация
  • Пътно строителство
  • Изграждане на телекомуникационни съоражения
  • Строителство и реконструкция на сгради.

 


Печат

tuf
tuf2
ser3