Highslide JS

Компресорна станция Странджа – реконструкция и разширение с 1 ГТКА – 10,27 МW

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 2001-2002
Описание на проекта:

Обект: Компресорна станция „Странджа” – разширение и рехабилитация с 1 ГТКА (газотурбинен компресорен агрегат)

Обектът е възложен за изпълнение от „Булгаргаз” ЕАД на „Газстроймонтаж” АД, в качеството му на главен изпълнител. Общият брой на подобектите е 52бр., по важните от които са:

  • Монтаж на нов компресорен агрегат (10,27 МW), който обезпечава подаване на по-големи количества газ за Република Турция
  • Инсталация за очистване на газа
  • Инсталация за охлаждане на газа
  • Инсталация за пусков и горивен газ
  • Реконструкция и модернизация на производствен и стопански енергиен блок, което включва основна рехабилитация на сградния фонд, доставка на ново обзавеждане, нов хардуер и софтуер, отоплително-вентилационни инсталации, нови контролно измервателни прибори и автоматика, кухненско оборудване и др.
  • Изграждане на нов противопожарен резервоар с противопожарна помпена станция, пожароизвестителна и пожарогасителна системи, които повишават безопасността и надеждността на съоръженията
  • Изграждане на локално очистно съоръжение за отпадни, битово-фекални води, което обезпечава пълно пречистване на отпадните води и подобрява екологията на обекта
  • Изградена вертикална планировка с нови асфалтови пътища и зелени площи
  • Изградена нова ограда с периметрова охранителна инсталация, която обезпечава охраната на обекта посредством инфрачервени датчици и компютърна система.

Всички строително-монтажни работи по горепосочените подобекти са изпълнени при непрекъснат експлоатационен режим на компресорната станция и стриктно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност, като са спазени сроковете за доставка и монтаж на оборудването и за изпълнение на СМР.


Печат

tuf
tuf2
ser3