Газоизмервателна станция „Симитли”

Възложител: Булгартрансгаз ЕАД
Период: 19.12.2007 14.05.2008
Описание на проекта:
"Газстроймонтаж" изпълни всички строителни и монтажни работи, изпитване, пускане в експлоатация и част от доставките, включително заварочни работи, контрол на заварките, катодна защита, неразрушаващ контрол.

Печат

tuf
tuf2
ser3