Газоизмервателна станция „Сандански’’

Възложител: „Булгартрансгаз” ЕАД
Период: 31.07.2008 31.03.2009
Описание на проекта:
"Газстроймонтаж" изпълни строителство, монтаж, изпитване и пуск на газоизмервателната станция, включително заварочни работи, контрол на заварките, катодна защита, монтаж и настройка на апаратурата и автоматизацията, 72-часов тест за въвеждане в експлоатация, неразрушаващ контрол.

Печат

tuf
tuf2
ser3