Highslide JS

Преместване и реконструкция на системата за събиране на инфилтрат при хвостохранилище при Челопеч Майнинг ЕАД

Възложител: Челопеч Майнинг ЕАД
Период: 07.2009 12.2009
Описание на проекта:
Изпълнението на обекта включва изпълнение на следните подобекти: 1. Дренажна помпена санция; 2. Реконструкция на същестуваща помпена станция; 3. Дренажна система; 4. Трансферен дренаж за инфилтрат; 5. Геодезически контролни точки; 6. Обновяване на път за достъп; 7. Демонтажни работи стара помпена станция; 8. Укрепване и надграждане основна стена на хвостохранилището - І етап.

Печат

tuf
tuf2
ser3