Изграждане на дренаж около временни депа на ОЦК АД, гр.Кърджали

Възложител: ОЦК АД, Кърджали
Период: 12.03.2012 17.10.2012
Описание на проекта:
Работата по проекта започна в началото на март 2012г. и обекта беше успешно завършен с Акт 15 на 17.10.2012г. Изпълнител на обекта е консорциум "ГСМ Събев".
Проектът се изпълнява във връзка с "Програма за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия и бездействия до момента на приватизацията на "ОЦК" АД, Кърджали" към Министерство на околната среда и водите.
Финансирането се осигурява от Министерство на финансите.
Основни дейности:
- повърхностно отводняване на цинкови и оловни шлакови депа;
- изграждане на кладенци за отвеждане на замърсени подпочвени води в утаечна събирателна шахта и оттам към пречиствателна станция за тежки води.
Обектът стартира през януари 2012г.

Печат

tuf
tuf2
ser3