Сертификати

„Газстроймонтаж” АД притежава следните сертификати:Сертификати, издадени от Камарата на Строителите в България за изпълнител на строежи от всички 5 групи:/p>

  • Сертификат за изпълнение на строежи от І-ва група „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”;
  • Сертификат за изпълнение на строежи от ІІ-ра група „Строежи от транспортната инфраструктура”;
  • Сертификат за изпълнение на строежи от ІІІ-та група „Строежи от енергийната инфраструктура”;
  • Сертификат за изпълнение на строежи ІV-та група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”;
  • Сертификат за изпълнение на строежи от V-та група „Отделни видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код: 45.11; 45.12; 45.21; 45.22; 45.23; 45.24; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50.

Сертификат по EN ISO 9001:2008 за внедрена интегрирана система за управление и контрол на качеството.

Сертификат за качество на заваръчната дейност, съгласно DIN EN ISO 3834-2, издаден от TŰV Rheinland/Berlin-Brandenburg, Германия, което е допълнителен атестат за възможностите на дружеството и на неговия кадрови потенциал.

Удостоверение за вписване в Регистъра на ДАМТН на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице което извършва ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи, компресорни станции, газорегулиращи и газоизмервателни станции, разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, автомобилни газоснабдителни станции за компресира природен газ, претролопроводи и тръбопроводи за водна пара и гореща вода, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Сертификат по BS OHSAS 18001:2007 за прилагане на професионална интегрирана система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Сертификат по БДС EN ISO 14001:2005 на внедрената във фирмата система за управление на околната среда.

Дружеството има собствен Орган за контрол „ЕХЗКИ” от вида С, акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC17020.

Сертификат №BG-R 216-06, за работа с класифицирана информация с ниво на класификация „Секретна”, издаден от Държавна Комисия по Сигурността на Информацията.

Дружеството има издадени Сертификати за работа с чуждестранна класифицирана информация „EURO Secret” и „NATO Secret”.


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Печат

tuf
tuf2
ser3