ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2017-10-10

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на “ГАЗСТРОЙМОНТАЖ“ АД – гр. СОФИЯ за политиката по качество, здраве и безопасност при  работа и управление на околната среда

 

С настоящата декларация ние искаме да обявим нашата политика  по качеството, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда от ръководството на дружеството. Успехът на всяко предприятие зависи от способността му да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, персонал и заинтересовани страни.

Усилията ни са насочени към ефикасно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството, включително обучение и квалификация на персонала, като предпоставки за постигане на значителна рентабилност  в нашите услуги за краен икономически просперитет.

Нашата основна цел е трайно присъствие на пазара на строителни услуги и изграждането на газопроводна инфраструктура.

Политиката е прилагана постоянно и осигуряваме поддържане на  безопасна  работна  среда,   без  риск за  здравето, околната среда  и  със съответните  необходими помещения и работни условия за всички служители. Качеството на нашата работа, както и удовлетвореността на нашите клиенти са главна наша цел, с която е ангажиран целият ни персонал. Наша основна цел е непрекъснато усъвършенстване и подобряване на условията за работа на всички наши служители и работници, за недопускане трудови злополуки, намаляване на риска от професионални заболявания, запазване човешкото достойнство на всички работници, както и намаляване до минимум въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването й. В тази връзка ръководството на дружеството е определило и документирало политиката си по качеството, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда, която е рамка за определяне на нашите  цели, които се преразглеждат периодично.

В своята дейност  ние се стремим да подобряваме качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, като предприемаме подходящи мерки за недопускане на отклонения от изискванията на клиентите и от действащите нормативни разпоредби. Рьководството  е осигурило подходящи условия, за да даде възможност на служителите от цялото дружество да изпълнят своите отговорности за здравословни и безопасни условия на труд, за управление аспектите на околната среда, в съответствие с действащото законодателство в страната както и с другите изисквания, които сме приели.

Ръководството е убедено, че основната цел на дружеството може да бъде постигната чрез поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление изискваща :

·         Активно участие на целия ръководен персонал при определяне на целите  и създаване на  среда за тяхното постигане;

·         Мотивация и въвличане на персонала в полза на дружеството, осигурявайки неговата осведоменост и компетентност;

·         Управление на идентифицираните процеси, чрез прилагане на системен и процесно ориентиран подходи;

·         Прилагане на методи за наблюдение и събиране на обективна информация;

·         Анализиране на данни за протичане на процесите, за постигане на съответствие на продукта с изискванията на клиентите, за планиране и определяне на нейната ефективност;

·         Запазване на добрите взаимоотношения с нашите доставчици и диверсификация на доставките;

·         Подобряване на стопанската дейност чрез намаляване на грешките.

Постоянна грижа на ръководството е непрекъснатото подобряване и усъвършенстване ефикасността на системата за управление, която е изградена, документирана, внедрена и поддържана във всички структурни звена на дружеството в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015.

Политиката е разгласена и достъпна в дружеството, пред  заинтересованите страни и обществеността. Всички изисквания на системата за управление са задължителни за изпълнение от целия персонал.

За нас периодичното преразглеждане, подобряването и постоянното поддържане адекватността на политиката съобразно настъпилите промени в законодателството, както и всички други изисквания на дружеството, представляват най-добрата гаранция за уважението, което отдаваме на нашите служители, клиенти и партньори.

Като Изпълнителен директор на ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД  декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, осигуряваща просперитет на дружеството!

Борислав Заков

01.08.2017Печат

tuf
tuf2
ser3